18°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statut SRS

UCHWAŁA NR XVIII/242/16
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 27 kwietnia 2016 r.


w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.


Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:§ 1

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności powołuję się Skawińską Radę Seniorów.


§ 2

Skawińskiej Radzie Seniorów nadaje się statut określający tryb wyboru członków Rady i zasady jej działania. Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skawinie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/
mgr Witold GRABIEC


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.
 

W dniu 28 sierpnia 2019 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/148/19 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/242/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu - link do BIP-u: KLIKNIJ TUTAJ

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.