Obowiązki właścicieli nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr IX N/249/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina” właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1. Wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych, wynikające z zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie ich w odpowiednio przeznaczonych na ten cel pojemnikach, workach lub obok nich, co dotyczy frakcji wyselekcjonowanych odpadów, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczane w pojemnikach (np. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

3. Przeznaczenie części nieruchomości na miejsce gromadzenia odpadów z zachowaniem przepisów od §22 do § 24 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065). Pojemniki winne być w miarę możliwości ustawione na równej powierzchni, utwardzonej, zapewniającej utrzymanie czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów.

4. Utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych, w szczególności:
a) pojemniki winny być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem zwierząt oraz opadami atmosferycznymi;
b) pojemniki winny być myte i dezynfekowane.

5. W przypadku posadowienia pojemników w zadaszonych osłonach, pomieszczeniach ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi, wyodrębnionych pomieszczeniach w budynku lub utwardzonych placach do ustawiania kontenerów, również utrzymywanie porządku wewnątrz oraz na zewnątrz tych obiektów wraz z myciem i dezynfekcją.

6. Zapewnienie łatwego, bezpiecznego oraz bezkolizyjnego dostępu przedsiębiorcy do pojemników oraz zgromadzonych odpadów, umożliwiający odbiór odpadów z nieruchomości w dniu odbioru. Odpady winny być zgromadzone, w miarę możliwości, przy granicy nieruchomości lub w obrębie nieruchomości w miejscu publicznie dostępnym.

7. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów i przekazywanie ich przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie ich do miejsc ich zbierania, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

8. Jednostką odpowiedzialną za opróżnianie koszy oraz za ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest gmina.

9. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), są zobowiązani do uprzątnięcia śniegu, lodu, błota, piasku, ziemi, liści i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i nie utrudniający spływu wody do kanalizacji deszczowej. Śnieg należy gromadzić na części chodnika przylegającej do jezdni.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.