Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina

Nowy regulamin przyjęty został Uchwałą Nr IX N/249/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”.

Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Skawina dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych i przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania ich w inny sposób;

c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

d) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

e) określenie uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.