Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, m.in. poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy oraz pozostałych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne.

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz przez właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ustala się rodzaj selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz zasady ich przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa ”Nila” nr 8:

1. Rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
b) szkło oraz opakowania ze szkła;
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;
d) metale oraz opakowania z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.);
e) opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki;
f) odpady wielkogabarytowe (w tym styropian pochodzący wyłącznie z opakowań AGD, RTV);
g) wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe (w tym styropian budowlany bez zanieczyszczeń zebrany selektywnie);
h) odpady zielone (trawa, liście i drobne gałęzie);
i) odzież i tekstylia oraz opakowania z tekstyliów;
j) drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych (lakierów);
k) zużyte baterie i akumulatory inne niż niebezpieczne;
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym lampy oraz żarówki bez elementów niebezpiecznych;
m) przeterminowane leki;
n) zużyte opony (tylko z samochodów osobowych, rowerowe oraz motocyklowe);
o) odpadowa papa, folie i maty budowlane, wełna mineralna, styropian zawierający kleje lub zaprawy, wata szklana;
p) oleje i tłuszcze jadalne;
q) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
r) odpady niebezpieczne: opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin;
s) odpady niebezpieczne: zużyte baterie i akumulatory;
t) odpady niebezpieczne: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym lampy i żarówki zawierające rtęć;
u) odpady niebezpieczne: odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tusze;
v) odpady niebezpieczne: kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne;
w) odpady niebezpieczne: smoła, lepik i opakowania zawierające ich resztki, stolarka budowlana i drewno zawierające substancje niebezpieczne (lakiery).

2. Roczna ilość przyjmowanych odpadów będzie limitowana dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz dla właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej i wynosić będzie na nieruchomość/na lokal:

  • do 1 200 kg odpadów segregowanych, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych oraz opon;
  • do 120 kg odpadów niebezpiecznych, o których mowa w pkt 1 lit. r - lit. w;
  • do 8 szt. opon.

3. Odpady wymienione w pkt 1 będą przyjmowane nieodpłatnie, w ramach limitu określonego w 2 pkt, natomiast po przekroczeniu limitu będą przyjmowane odpłatnie, zgodnie z zatwierdzonym cennikiem.

4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się rodzaj selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz zasady ich przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa ”Nila” nr 8:

a) rodzaj selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1 lit. a – lit. p.
b) roczna ilość przyjmowanych odpadów będzie limitowana dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i wynosić będzie:

  • do 1 200 kg odpadów segregowanych, za wyjątkiem opon;
  • do 8 szt. opon.

c) odpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będą przyjmowane odpłatnie, zgodnie z zatwierdzonym cennikiem, a po przekroczeniu limitu, o którym mowa w ppkt b zostanie naliczona dwukrotna odpłatność.

5. Obowiązujący cennik, jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie www.mzu.skawina.com.pl oraz stronie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie www.gminaskawina.pl w zakładce gospodarka odpadami.

6. W przypadku dostawy większej ilości odpadów, powyżej 800 kg, dostawca odpadów będzie zobowiązany ustalić z Operatorem PSZOK w Skawinie termin przyjęcia.

7. Odpady winne być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

8. Do rozładunku odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

9. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne, zmieszane odpady remontowo-budowlane oraz odpady zawierające azbest.

10. Operator PSZOK w Skawinie prowadzi rejestr mieszkańców, przedsiębiorców oraz pozostałych właścicieli nieruchomości dostarczających odpady oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.

11. Potwierdzenie przyjęcia odpadów będzie odbywać się na formularzu przyjęcia odpadów:

  • mieszkańcy – formularz zawiera dane przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu;
  • właściciele nieruchomości, nie będący osobami fizycznymi - formularz zawiera dane przekazującego odpady: nazwa, adres, datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

12. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz właściciele nieruchomości, których udostępnione dobrowolnie dane, konieczne do realizacji usług, będą przetwarzane, mają prawo żądania dostępu do tych danych, sprostowania lub ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych, każdej z w/w osób przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez operatora prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości może zgłosić taki przypadek telefonicznie na nr: 12-277-01-08, za pomocą telefaksu na nr 12-276-33-39 lub ustnie do protokołu, w godzinach pracy Urzędu, a także pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres a.chmielarczyk@gminaskawina.pl, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, po wystąpieniu zdarzenia będącego przedmiotem interwencji.


UWAGA! Podstawą do przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie przez osobę je dostarczającą dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Skawina (dowodu osobistego, paszportu itp.), a w przypadku osób zamieszkujących na terenie tut. Gminy, lecz zameldowanych poza jej granicami – kopii deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami lub potwierdzenia dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych.
 
PSZOK w Skawinie jest czynny codzienne (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy): 

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od  10:00-17:30;
  • w soboty w godzinach od 7:30-15:00.

DANE  ADRESOWE:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
32-050 Skawina, ul.  gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8

TELEFONY DO KONTAKTU:
12 357-20-47 wew. 1 lub wew. 2

E-MAIL:
mzu.dzialuslugowy@poczta.fm

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY PSZOK:
Miejski Zakład Usługowy Sp. z o. o.
32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25
tel. 12-357-20-47 wew. 1, 882-439-825, 502-741-320
e-mail: mzu.dzialuslugowy@poczta.fm
www.mzu.skawina.com.pl 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.