Zasady odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych

Gmina odpowiada za odbiór, przyjęcie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych wyprodukowanych na jej terenie i zarządza systemem służącym do ich zagospodarowania.

1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości będą odbierane odpady komunalne:

● Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa jednorodzinna:

a) zmieszane odpady komunalne – zgodnie z harmonogramem w każdej ilości, a poza harmonogramem w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

b) zebrane w sposób selektywny surowce wtórne: odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i ich opakowań, opakowań wielomateriałowych - zgodnie z harmonogramem w każdej ilości, a poza harmonogramem w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zgodnie z harmonogramem w każdej ilości, a poza harmonogramem w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

d) odpady zielone:
- trawa, liście i drobne gałęzie - w każdej ilości dwa razy w roku (maj i listopad), a poza harmonogramem w ramach usługi dodatkowej realizowanej w okresie kwiecień – listopad co dwa tygodnie (bez kosztów zagospodarowania);
- „choinki” – jeden raz w roku (luty);
- gałęzie, konary, pnie drzew w ramach usługi dodatkowej;

da) bioodpady stanowiące odpady komunalne w każdej ilości, w terminie odbioru odpadów zmieszanych – jeden raz na dwa tygodnie;

e) wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

f) opony z samochodów osobowych, rowerowe i motocyklowe w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

g) zmieszane odpady budowlano-remontowe (gruz wraz z innymi odpadami, w tym zabrudzony styropian) w ramach usługi dodatkowej.

● Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa wielolokalowa:

a) zmieszane odpady komunalne - w każdej ilości, zgodnie z harmonogramem;

b) zebrane w sposób selektywny surowce wtórne: odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i ich opakowań, opakowań wielomateriałowych - w każdej ilości, zgodnie z harmonogramem;

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości, zgodnie z harmonogramem, a poza harmonogramem w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

d) odpady zielone:
- trawa, liście i drobne gałęzie - w każdej ilości dwa razy w roku (maj i listopad), a poza harmonogramem w ramach usługi dodatkowej realizowanej w okresie kwiecień – listopad co dwa tygodnie (bez kosztów zagospodarowania);
- „choinki” – jeden raz w roku (luty);
- gałęzie, konary, pnie drzew w ramach usługi dodatkowej;

da) bioodpady stanowiące odpady komunalne w każdej ilości, w terminie odbioru odpadów zmieszanych - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

e) wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

f) opony z samochodów osobowych, rowerowe i motocyklowe w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

g) zmieszane odpady budowlano-remontowe (gruz wraz z innymi odpadami, w tym zabrudzony styropian) w ramach usługi dodatkowej.

● Z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:

a) zmieszane odpady komunalne - zgodnie z harmonogramem w każdej ilości, a poza harmonogramem w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

b) zebrane w sposób selektywny surowce wtórne: odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i ich opakowań, opakowań wielomateriałowych - zgodnie z harmonogramem w każdej ilości, a poza harmonogramem w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości, dwa razy w roku, a poza harmonogramem w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

d) odpady zielone:
- trawa, liście i drobne gałęzie - w każdej ilości jeden razy w roku (maj), a poza haromonogramem w ramach usługi dodatkowej realizowanej w okresie kwiecień – październik co dwa tygodnie (bez kosztów zagospodarowania);
- gałęzie, konary, pnie drzew w ramach usługi dodatkowej;

da) bioodpady stanowiące odpady komunalne w każdej ilości, w terminie odbioru odpadów zmieszanych – jeden raz na dwa tygodnie;

e) wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ramach usługi dodatkowej (bez
kosztów zagospodarowania);

f) opony z samochodów osobowych, rowerowe i motocyklowe w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

g) zmieszane odpady budowlano-remontowe (gruz wraz z innymi odpadami, w tym zabrudzony styropian) w ramach usługi dodatkowej.

● Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) zmieszane odpady komunalne - w ilościach odpowiadających liczbie zdeklarowanych i opłaconych worków;

b) zebrane w sposób selektywny surowce wtórne: odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i ich opakowań, opakowań wielomateriałowych, a charakter i skład tych odpadów jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zgodnie z harmonogramem, w ilości odpowiadającej liczbie zdeklarowanych i opłaconych worków;

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (poza zawierającymi odpady niebezpieczne), a charakter i skład tych odpadów jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych w każdej ilości, zgodnie z harmonogramem, których charakter i skład jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a poza harmonogramem w ramach usługi dodatkowej;

d) odpady zielone:
- trawa, liście i drobne gałęzie - w ramach usługi dodatkowej realizowanej w okresie kwiecień – listopad co dwa tygodnie;
- „choinki” – jeden raz w roku (luty);
- gałęzie, konary, pnie drzew w ramach usługi dodatkowej;

da) bioodpady stanowiące odpady komunalne w ilości odpowiadającej opłaconym workom, w terminie odbioru odpadów zmieszanych – jeden raz na dwa tygodnie;

e) wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, a charakter i skład tych odpadów jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w ramach usługi dodatkowej;

f) opony z samochodów osobowych, rowerowe i motocyklowe w ramach usługi dodatkowej;

g) zmieszane odpady budowlano-remontowe (gruz wraz z innymi odpadami, w tym zabrudzony styropian), a charakter i skład tych odpadów jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych w ramach usługi dodatkowej.

Uwaga!! Odpady do odbioru winne być wystawione do godziny 7:00 oraz zgromadzone, w miarę możliwości, przy granicy nieruchomości lub w obrębie nieruchomości w miejscu publicznie dostępnym.

2. Warunki świadczenia dodatkowych usług, w tym określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Skawina w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość opłat za te usługi zostaną określone odrębną uchwałą - KLIKNIJ TUTAJ.

3. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz przez właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ustala się rodzaj selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz zasady ich przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa ”Nila” nr 8, opisane szczegółowo w zakładce PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW.

4. Do zbierania odpadów komunalnych:

● Zmieszanych odpadów komunalnych z terenów zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, przeznaczone są pojemniki o poj. od 110 l/120 l do poj. 240 l, dla terenów zabudowy wielolokalowej pojemniki i kontenery o poj. od 240 l do poj. 10 000 l, a dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, worki do poj. 120 l i większej, spełniające wymagania Polskich Norm, przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

● Surowców wtórnych z terenów zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, przeznaczone są worki foliowe o poj. od 70 l do 120 l, dla zabudowy wielolokalowej pojemniki o poj. 1 100 l, a dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne worki o poj. do 120 l i większej, spełniające wymagania Polskich Norm, oznakowane w sposób wskazujący na rodzaj gromadzonych w nich segregowanych odpadów, przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

● Wysegregowanych odpadów z remontów budowlanych i rozbiórkowych przeznaczone są kontenery o poj. 4 000 l spełniające wymagania Polskich Norm lub worki o poj. 120 l. Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

● Odpadów styropianu czystego lub odpadów styropianu zabrudzonego przeznaczone są worki o poj. 240 l oraz kontenery spełniające wymagania Polskich Norm. Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

● Odpadów zielonych przeznaczone są worki foliowe o poj. 120 l i 240 l lub kontenery spełniające wymagania Polskich Norm. Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

Bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenów zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, przeznaczone są worki foliowe o poj. od 60 l do 120 l, dla zabudowy wielolokalowej pojemniki od poj. 120 l do poj. 1 100 l, a dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne worki do poj. 120 l i większej, spełniające wymagania Polskich Norm, oznakowane w sposób wskazujący na rodzaj gromadzonych w nich segregowanych odpadów, przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

● Zmieszanych odpadów budowlano-remontowych przeznaczone są kontenery o poj. 4 000 l spełniające wymagania Polskich Norm lub worki o poj. 120 l. Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

● Przeterminowanych lekarstw służą pojemniki o poj. 150 l oznakowane, rozstawione w aptekach.

● Zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych służą oznakowane pojemniki rozstawione w placówkach handlowych, pojemnik o poj. 150 l w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

● Odzieży i tekstyliów służą pojemnik i worki przedsiębiorcy prowadzącego zbiórkę odzieży używanej, oznakowane, rozstawione na terenie Gminy.

● Odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, rozstawionych w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych, w szczególności: przy chodnikach, w parkach, na placach, na przystankach przeznaczone są kosze uliczne o poj. 30 l i więcej. Liczba koszy ulicznych jest uzależniona od stopnia natężenia ruchu pieszego.

5. Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości służą wskaźniki nagromadzenia odpadów - normy określające minimalną ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów, w zależności od funkcji obiektu i liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków:

● Dla nieruchomości zamieszkałych, terenów zabudowy jednorodzinnej, przyjmuje się normę:
a) przez 1- 4 osoby, co najmniej jeden pojemnik o poj. 110 l/120 l;
b) przez 5 - 8 osoby, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l;
c) powyżej 8 osób, na każde kolejne 4 osoby co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l.

● Dla nieruchomości zamieszkałych, terenów zabudowy wielolokalowej, przyjmuje się normę:
a) dla nie więcej niż 10 lokali mieszkalnych – krotność pojemników o poj. 240 l;
b) powyżej 10 lokali mieszkalnych, co najmniej jeden pojemnik o poj.1 100 l i jego krotność lub kontenery o poj. 7 000 l albo 10 000 l.

● Dla nieruchomości, na których terenie znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku w okresie kwiecień – październik, co najmniej jeden pojemnik o poj.110 l/120 l.

● Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele są zobowiązani do dostosowania pojemności i ilości worków do potrzeb uwzględniając następujące normy, w przeliczeniu na tydzień:

a) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l;

b) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l;

c) dla budynków użyteczności publicznej – 3 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l;

d) dla lokali gastronomicznych – 122 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek o poj.110 l/120 l na lokal;

e) dla lokali handlowych - poza spożywczymi - 8 l na każdego pracownika w przeliczeniu na tydzień nie mniej niż jeden worek o poj.110 l/120 l na lokal;

f) dla lokali handlowych artykułami spożywczymi – 122 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l na lokal;

g) dla poza lokalowych punktów gastronomicznych (w tym handel uliczny i obwoźny) – 90 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l;

h) targowiska – 5 l na każdy m2 powierzchni targowiska, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l;
i) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych – 8 l na każdą osobę pracującą jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l;

j) dla szpitali – 40 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l na obiekt;

k) dla przychodni i gabinetów lekarskich, lecznic - 15 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l;

l) dla hoteli, pensjonatów, internatów itp. – 20 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l na obiekt;

m) dla ogrodów działkowych – 3 l na każdą działkę o pow. 300 m2 w okresie od kwietnia do października, jednak nie mniej niż jeden worek o poj.110 l/120 l na ogród;

n) dla cmentarzy (cześć użytkowa) – 1 300 l na 1 ha, jednak nie mniej niż jeden worek o poj. 110 l/120 l na obiekt;

o) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w okresie od kwietnia do października – nie mniej niż jeden worek o poj. 120 l na miesiąc;

p) pozostałe obiekty – 8 l na każdego pracownika nie mniej niż jeden worek o poj. 120 l na obiekt.

6. Podstawę obliczania ilości odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z terenu danej nieruchomości stanowi rzeczywista ilość odpadów, nie mniejsza niż ustalona w pkt 5.

7. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w pkt 5 nie obejmują odpadów innych niż komunalne.

8. W przypadku nieruchomości, gdzie jest prowadzona działalność handlowo-usługowa spożywcza lub gastronomiczna należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady, w widocznym, dostępnym miejscu, a przypadku punktów poza lokalowych ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady, przy miejscu sprzedaży, w widocznym, dostępnym miejscu.

9. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez operatora prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości może zgłosić taki przypadek telefonicznie na nr: 12-277-01-08, za pomocą telefaksu na nr 12-276-33-39 lub ustnie do protokołu, w godzinach pracy Urzędu, a także pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres a.chmielarczyk@gminaskawina.pl, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, po wystąpieniu zdarzenia będącego przedmiotem interwencji.
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.