Stawki opłaty

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

  •   28,00 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zdeklarowanej liczby worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (odpady zmieszane, odpady segregowane, odpady biodegradowalne, odpady zielone) oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za worek ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, papierem i tekturą oraz opakowaniami z papieru i tektury, szkłem oraz opakowaniami ze szkła, tworzywem sztucznym oraz opakowaniami z tworzyw sztucznych, metalami oraz opakowaniami z metali, opakowaniami wielomateriałowymi, pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny wynosi:

a) 18,00 złotych za worek o pojemności do 120 l;
b) 21,00 złotych o pojemności 140 l;
c) 36,00 złotych o pojemności 240 l;
d) 99,00 złotych o pojemności 660 l;
e) 165,00 złotych o pojemności 1 100 l;
f) 1 050,00 złotych o pojemności 7 000 l;
g) 1 500,00 złotych o pojemności 10 000 l;
h) 6 000,00 złotych o pojemności przed sprasowaniem 40 000 l.

Stawka opłaty za worek z bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne – odpady spożywcze i kuchenne (poza odpadami pochodzenia zwierzęcego) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny wynosi:

a) 9,00 złotych za worek o pojemności do 60 l;
b) 18,00 złotych o pojemności 120 l;
c) 21,00 złotych o pojemności 140 l;
d) 36,00 złotych o pojemności 240 l;
e) 99,00 złotych o pojemności 660 l;
f) 165,00 złotych o pojemności 1 100 l;

Stawka opłaty za worek z odpadami zielonymi (części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny wynosi:

a) 18,00 złotych za worek o pojemności do 120 l;
b) 21,00 złotych o pojemności 140 l;
c) 36,00 złotych o pojemności 240 l;
d) 99,00 złotych o pojemności 660 l;
e) 165,00 złotych o pojemności 1 100 l;
f) 1 050,00 złotych o pojemności 7 000 l;
g) 1 500,00 złotych o pojemności 10 000 l;

3. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub za rok od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stanowi iloczyn liczby domków letniskowych na nieruchomości lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz stawki opłat.


Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi:

  • 180,00 złotych – jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami określone zostały:

Uchwała Nr VIN/294/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina

Uchwała Nr XXVI/380/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina

Uchwała Nr XXVI/381/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat pochodzącymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.