Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny sporządzany na lata 2014-2020 dla Gminy Skawiny z zakresu działań na rzecz rozwijania gospodarki niskoemisyjnej. PGN to rodzaj przewodnika systematyzującego działania, których realizacja ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń z terenów miejskich, a także, co równie istotne, podniesienie efektywności energetycznej i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE). Przygotowywany dokument otworzy również drogę podmiotom ubiegającym się o dotację w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Zadaniem PGN jest osiągnięcie celów określonych w unijnym pakiecie energetyczno-klimatycznym
(tzw. pakiet 3x20) do 2020 r. tj.:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%;
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20%;
 • redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej o 20%.


Powyższe cele będą realizowane poprzez, zawarte w PGN, działania inwestycyjne i nie inwestycyjne. Przykładem działań ujętych w planie mogą być: termomodernizacja budynków gminnych, zastosowanie inteligentnego oświetlenia w budynkach, modernizacja oświetlenia ulicznego, czy modernizacja taboru komunikacji publicznej. Wskazane działania muszą być zgodne z obowiązującymi lokalnymi Programami ochrony powietrza (POP) i planami działań krótkoterminowych (PKD). Działania przyczynią się do redukcji emisji zanieczyszczeń tj. tlenków azotu i węgla, benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2,5 pochodzących głównie z niskiej emisji.

Działania zawarte Planie dla Gminy Skawina powinny być ukierunkowane na cele w zakresie:

 • realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
 • łagodzenie skutków wzrostu cen energii,
 • zapobiegania wyczerpywania się zasobów,
 • zapewnienie konkurencyjności gospodarki,
 • promocji nowych wzorców konsumpcji,
 • adaptacji do skutków zmian klimatu,
 • ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zakłada wskazanie zadań inwestycyjnych w gminie na okres 2014-2020, w następujących obszarach, m.in:

 • zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS – fakultatywnie), dystrybucja ciepła,
 • zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,
 • gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk) – fakultatywnie,
 • produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS.

oraz zadań nieinwestycyjnych, takich jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc. Zadania wpisane do planu zostaną opisane pod kątem korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (redukcja emisji CO2) ze wskazaniem planowanych źródeł finansowania, terminem realizacji oraz jednostką odpowiedzialną za ich realizację.
 

Plan zakłada konieczność jego monitorowania oraz aktualizacji (np. co 2 lata) przez Urząd Gminy. Do wskaźników monitorowania planu gospodarki niskoemisyjnej należy zaliczyć:

 1. poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (w tym przypadku do określonego roku bazowego);
 2. poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego (tj. poprawa efektywności energetycznej);
 3. udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
   

Etapy powstawania PGN:

 1. Określenie celów strategicznych i szczegółowych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skawiny;
 2. Analiza stanu obecnego gminy;
 3. Identyfikacja obszarów problemowych gminy;
 4. Przeprowadzanie bazowej inwentaryzacji emisji CO2 wśród mieszkańców i przedsiębiorstw oraz spółek miejskich wraz z stworzeniem bazy danych – narzędzia do zarządzania energią w gminie;
 5. Zaplanowanie długoterminowych działań/zadań na lata 2014-2020 z zakresu gospodarki niskoemisyjnej;
 6. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 7. Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 8. Informacja i promocja w ramach projektu.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 sierpnia 2015 r.
 

Gospodarka niskoemisyjna to typ gospodarki opartej na ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnianych, zmniejszeniu energochłonności, wdrożeniu zielonych technologii i zastosowaniu odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym wzroście jej konkurencyjności. Podstawą do transformacji polskiej gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną jest Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Obecnie przyjęto założenia do tego programu w horyzoncie czasowym do 2050 roku. Celem NPRGN jest podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki i zapewnienie korzyści środowiskowych poprzez m.in. wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności i zastosowanie OZE. Program ma być realizowany przez lokalne samorządy i przedsiębiorstwa. Cele i założenia NPRGN wynikają z międzynarodowych zobowiązań klimatycznych, takich jak Protokół z Kioto, czy unijny pakiet energetyczno-klimatyczny (tzw. 3x20).


Więcej informacji o NPRGN znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki: TUTAJ


Przygotowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina”, dofinansowanego projektu w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna„ działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina zostanie wykonany zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, zakresem, problematyką określoną w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/POIiŚ/9.3/2013. Dofinansowanie na opracowanie dokumentu wynosi 85%, wkład własny gminy to 15%.

W drodze zapytania ofertowego na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro wybrano krakowską firmę Consus Carbon Engineering, która spełniła wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.


Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.